تنها چند قدم

تنها چند قدم مانده بود به سفر مکه ...
تنها مشکل اعتبار گذرنامه ها بود ..
شاید یکسال بعد ؟!
یادم باشه کار های عقب افتاده ام رو  زودتر انجام بدم .

/ 0 نظر / 9 بازدید