همسایه

خانه همسایه برای اجاره گذاشته شده بود ...
خیلی ها آمدند و رفتند و به ظاهر همه پسندیدند و لی هیچکدام به قرار داد نمی رسیدند .
آخرین نفر که قرار داد با او بسته شد ، یکی از فامیل های دور و گمشده ما از آب در آمد !
تا چند دقیقه همه دچار شوک شده بودند !!
انقدر این داستان می تونه پیام داشته باشه که نوشتنش وقت گیره ! شاید چند نمونه : صله رحم ؛ کمک کردن برای بهبود کارهای همدیگر ؛ جبران تنهائی ها ؛ بازکردن گره ها ؛ پی بردن به کوچکی دنیا و مهمتر از همه دیدن قدرت خدا .

/ 2 نظر / 10 بازدید
سپیده دم

قدرت خدا !! چیزی که همیشه می دانستم و اکثر اوقات نادیده گرفتمش ! ولی اکنون بیش از پیش منتظر دیدنش هستم [گل][گل]