Open Source

قائل بود به تفکر open source  ...
شاید چیزی شبیه همان زکات علم !
و چقدر این تفکر زیبا برایش باعث خیر شده بود .
باورش نمی شد که این تفکر زندگیش را دگرگون کرده بود ... !

/ 2 نظر / 20 بازدید
×

آخ گفتی ...[گل][گل]